Announcement!

 In Articles

Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH MENTORCLUB

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0314905761

Ngày cấp: 07/03/2018 nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ trụ sở chính: 29 Nguyễn Văn Mai, Phường 08, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giám Đốc: TOMAS SVOBODA, Số Điện thoại: 0944 184120

Số tài khoản:1012754864 tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

Lĩnh vực hoạt động: Hoạt động dịch vụ việc làm 

Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm số 7353/SLĐTBXH-GP, do Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội cấp ngày 09 tháng 03 năm 2020, thời hạn của giấy phép từ ngày 10 tháng 3 năm 2020 đến ngày 10 tháng 8 năm 2023.

 

Name in Vietnamese: Công Ty TNHH MENTORCLUB

Business registration certificate number: 0314905761

Issued date: March 7, 2018 Place of issue: Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City.

Headquarters address: 29 Nguyễn Văn Mai, Phường 08, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

Director: TOMAS SVOBODA, Phone: 0944 184120

Account number: 1012754864 at: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank)

Scope activities: Employment service activities

Employment service license No. 7353 / SLĐTBXH-GP, issued by the Department of Labor, War Invalids and Social Affairs on March 9, 2020, the term of the license is from March 10, 2020 to August 10, year. 2023.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search